1.     Adatkezelő neve, elérhetőségei

Azadatkezelő neve: Oláh Ildikó (a továbbiakban: Adatkezelő)

Azadatkezelő e-mail címe: olah.ildiko@gmail.com

Honlap: www.oldiart.com 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja,célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatásasorán úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokbólálló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal acéllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunkhasználatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegűinformációt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznakszemélyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos,véletlenül generált számsort – amelyet a Te eszközöd tárol. Néhány cookie (süti)a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerülszámítógépeden.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyeskérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Azadatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban aTe hozzájárulásod.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek acookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik aweboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számosfunkciója nem lesz elérhető számodra. Ezen típusú cookie-k élettartamakizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezeka cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról,például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetetkap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosítóinformációkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Azezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezentípusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

RTB személyre szabott retargeting cookie-k A korábbilátogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyébwebhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaivalkapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg A honlap látogatói akövetkező linkre való kattintással kihagyhatják az RTB technológia használatát:http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out

Amennyibennem fogadod el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznekelérhetőek számodra. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbilinkeken találhatsz:

§                                Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

§                                Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

§                                Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

3. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Azadatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és aszámvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Azadatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban aTe hozzájárulásod, valamint – hozzájárulás visszavonása esetén – az Infotv. 6 §(5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazottjogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzésikötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján agazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetettenalátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név,cím, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám

Havásárolni szeretnél, a weboldalon keresztül üzenetet tudsz küldeni, melyben aszámla kiállításához meg kell adnod a teljes neved, vagy a számlázási nevetvagy cégneved, és a számlázási címet, a kapcsolattartó email címet éstelefonszámot. Email cím és telefonszám a kapcsolattartás, esetleges kérdésekmiatt szükséges, de a futárcég is felkereshet a szállítással kapcsolatosügyekben (nem találja a kaput stb). Ha házhoszszállítást szeretnél, szükséglesz a szállítási címre is. Amennyiben házhozszállítást kérsz, a fenti adatokattovábbítom a futárszolgálatnak, aki adatfeldolgozóként az adataidat a velünkvaló elszámolásig megtartja, ezt követően köteles törölni azokat.

A házhozszállítást az alábbiak egyike biztosítja:

Magyar Posta

DPD

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlakiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogyamennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, azAdatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számlakiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdaságireklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. éviXLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a tehozzájárulásod.

A kezelt adatok köre:

Név,e-mail cím.

5. Az adatkezeléssorán Téged megillető jogok

Azadatkezelés időtartamán belül megillet:

§                                a tájékoztatáshoz való jog,

§                                az adatok helyesbítéséhez való jog,

§                                az adatok törléséhez való jog,

§                                az adatok zárolásához való jog,

§                                a tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhetsz az Adatkezelőtől aszemélyes adataid kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számítottlegrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthetőformában tájékoztat a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került –arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartamán belül kérheted, hogy az Adatkezelő a személyesadataidat helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belüleleget tesz.

Lehetőséged van a személyes adataid törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőttörvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem haaz Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyesadatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Kérheted,hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törléssértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólagaddig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlésétkizárta.

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen,

§                                ha a személyes adatok kezelése vagy továbbításakizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy azAdatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhezszükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5)bekezdésében foglalt esetben;

§                                ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása– a Tehozzájárulásod nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagytudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időnbelül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságakérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha azadatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nemteljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy azérintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagytörlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.


Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annakérdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technikamegváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Jogorvoslati lehetőségek

AmennyibenÖn szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozótörvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkorvélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezésicím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatlakemellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezésekmegsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét,akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhatsz.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit bekell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadod a módosítottadatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosításesetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Using Format